W czasie marzeń nadszedł czas na działania
25%  zniżkina wszystkie nasze ku
Rozwijaj się tej wiosny z Beetroot Academy
-25%  zniżki na wszystkie kursy
Regulamin

Spis treści:
‍‍
1. Wprowadzenie
2. Definicje
3. Rejestracja i konto
4. Płatności i opłaty
5. Prywatność danych
6. Prawa własności intelektualnej
7. Ograniczenia i gwarancje
8. Ograniczenie odpowiedzialności
9. Odpowiedzialność klienta
10. Obowiązujące prawo
11. Polityka zwrotów
12. Różne
13. Kontakt

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejsze Warunki (dalej mogą być określane jako: "Regulamin", "Warunki", "Umowa") regulują sposób korzystania przez Klientów z naszej strony internetowej Beetroot Academy, produktu oprogramowania i/lub innych powiązanych produktów. Korzystając
z serwisu, Klient potwierdza akceptację niniejszych Warunków w całości. Żadna inna deklaracja, obietnica lub umowa nie będzie wiążąca dla stron, chyba że w formie pisemnej i podpisana przez upoważnionego pracownika Beetroot Academy. Jeśli Klient nie zgadza się z Regulaminem lub jakąkolwiek jego częścią, nie może korzystać z Serwisu. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów BA użytkownik musi zgodzić się
i zaakceptować wszystkie Warunki. Klient powinien upewnić się, że w pełni rozumie wszystkie warunki przed zawarciem z nami Umowy.

1.2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Beetroot Academy według własnego uznania. Każdorazowa zmiana winna być opublikowana na stronie internetowej. Zaleca się użytkownikom regularne sprawdzanie, czy warunki korzystania
z serwisu nie uległy zmianie. Kontynuując dostęp lub korzystając z naszych usług po wejściu w życie zmian, Klient zgadza się tym samym przestrzegać zmienionych warunków.

1.3. Oferujemy usługi online poprzez naszą stronę internetową https://beetrootacademy.com (dalej określana jako: "Strona", "Strona internetowa", "Witryna"). Nasza strona i powiązane z nią oprogramowanie i/lub aplikacje umożliwiają Państwu dostęp do naszych usług.

1.4. Nasza usługa polega na świadczeniu szkoleń edukacyjnych, prowadzonych przez Beetroot Academy, w ramach których klient może zdobyć wiedzę, umiejętności
i zdolności, które mogą być potrzebne w celu ich dalszej realizacji w ramach wykonywania umów o pracę lub własnej samodzielnej działalności gospodarczej. Deklarujemy i potwierdzamy wysoką aktualność i praktyczną wartość naszych szkoleń
i kursów.

2. Definicje

2.1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

a) Terminy "My", "Nas", "Nasz", "Beetroot Academy", "BA" odnoszą się do Beetroot Academy AB, osoby prawnej założonej i działającej zgodnie z prawem Szwecji, Org.NR: 559189-7599, adres : HOLLÄNDARGATAN 20, 1st entrance, Stockholm city 111 60, Sweden.

b) Terminy "Klient", "Użytkownik" odnoszą się do osoby fizycznej, która osiągnęła pełnoletność zgodnie z prawem zamieszkania tejże osoby, ma ukończone przynajmniej
18 lat i — tym samym — ma możliwość korzystania z usług BA.

c) Termin "Zawartość" obejmuje między innymi wszystkie teksty, programy edukacyjne, informacje, grafiki, audio, wideo i/lub inne dane, które są wykorzystywane, dostarczane lub/i oferowane w usłudze, jak również wszelkie inne obiekty i informacje, publikowane lub udostępniane klientom, lub osobom trzecim w celu świadczenia usług.

d) Termin "Rejestracja" oznacza czynność wykonywaną w ramach usługi, polegającą na założeniu konta oraz zdefiniowaniu loginu i hasła, jak i innych pól rejestracyjnych, zgodnie
z określonym celem.

e) Terminu "Usługa", "Usługi" odnoszą się do działań edukacyjnych, które są świadczone online (treść kursu jest dostarczana przez nauczyciela/wykładowcę za pośrednictwem Internetu lub sieci elektronicznej w czasie rzeczywistym) i spełniają następujący wymóg: ww. zajęcia edukacyjne są zawodowe (ukierunkowane na zawód i związane z nim umiejętności), są świadczone w celu poprawy umiejętności zawodowych, a nie osobistych klienta; umiejętności zawodowe, które Klient nabywa, mogą być przenoszone z jednego zatrudnienia do drugiego lub samozatrudnienia; zajęcia edukacyjne są świadczone za pomocą ustrukturyzowanego programu, mają zwięzłe cele, założenia i określone przewidywane wyniki; obejmują wyraźną relację uczeń/trener pomiędzy Klientem
a nauczycielem lub instruktorem w trybie na żywo.

2.2. Pozostałe definicje w niniejszych warunkach używane są w znaczeniu określonym przez obowiązujące przepisy.

3. Rejestracja i konto

3.1. W celu rejestracji Klient musi podać prawdziwe i ważne informacje o sobie. Klient nie może posługiwać się nazwiskiem innej osoby, nazwą obraźliwą, uwłaczającą, naruszającą prawa własności intelektualnej innej osoby lub w inny sposób naruszającą niniejszy Regulamin i/lub obowiązujące przepisy rejestracyjne. Beetroot Academy nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Klienta. W ramach prawa do umowy zastrzegamy sobie wyłączne prawo do odrzucenia aplikacji Klienta, która zawiera informacje określone według naszego uznania jako fałszywe lub niedokładne.

3.2. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na ich kontach. Loginy i hasła do kont Klientów są poufnymi informacjami Klientów. W przypadku uzyskania informacji o koncie Klienta przez osobę trzecią Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie możliwe konsekwencje.

3.3. Klienci są jedynymi i w pełni odpowiedzialnymi za treści pobrane na ich konta. Ponadto, Klienci są w pełni odpowiedzialni za treści pobrane przez innych Klientów na ich konta. Używając jakichkolwiek informacji na swoim koncie, Klient potwierdza, że
a) posiada wszystkie niezbędne prawa do korzystania z tych informacji w taki sposób oraz że
b) nie narusza praw osób trzecich.

3.4. Klient jest zobligowany do natychmiastowego powiadomienie nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu konta, lub hasła Klienta, lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Jeśli Klient kiedykolwiek dowie się lub podejrzewa, że ktoś ma dostęp do jego konta bez upoważnienia, musi nas natychmiast o tym fakcie poinformować. Beetroot Academy nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty i/lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych postanowień.

3.5. Zastrzegamy sobie prawo do wezwania Klienta do przedstawienia dokumentów potwierdzających status prawny Klienta, adres, kraj rezydencji podatkowej, a także wszelkich innych dokumentów, w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Klienta stosownego wezwania na adres  podany przy rejestracji. Wezwanie musi zawierać uzasadnienie potrzeby przedstawienia określonych dokumentów. Dokumenty powinny być przesłane w formie skanu na adres e-mail wskazany przez Beetroot Academy
w ww. wezwaniu. Niedostarczenie przez Klienta dokumentów w wyżej wymienionym czasie jest powodem do wstrzymania świadczenia Usług bez jakiejkolwiek rekompensaty z naszej strony.

3.6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem i poprawność danych podanych podczas rejestracji.

3.7. Podanie fałszywych danych świadomie i/lub z zamiarem oszustwa może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego, lub innego zgodnie z obowiązującym prawem, lub prawem kraju zamieszkania Klienta. W takim przypadku zastrzegamy sobie również prawo do zablokowania i/lub likwidacji konta każdego Klienta, który podał fałszywe dane oraz natychmiastowego rozwiązania z nim umowy.

3.8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach swoich danych, w szczególności adresu e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi w związku z brakiem aktualizacji danych.

3.9. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do konta Klienta. Korzystanie z konta Klienta przez osoby trzecie stanowi uzasadniony powód do zablokowania dostępu do Usług lub zawieszenia albo likwidacji konta Klienta w serwisie i nie wymaga uprzedniego ostrzeżenia. Klienci są zobowiązani do niezwłocznego informowania nas o wszelkich przypadkach niezgodnego z prawem wykorzystania ich kont.

3.10. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia aplikacji Klienta i nie jesteśmy zobowiązani do podania przyczyny odrzucenia. Nie jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Klienta o niekompletnym lub błędnym wniosku przyjęcia do kursu BA.

3.11. Każdy Klient może założyć tylko jedno konto. W przypadku podejrzeń o naruszenie tej klauzuli, zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia aktywności Klienta związanej
z zakładaniem kont, zażądania dodatkowych informacji na temat tej aktywności i/lub zablokowania konta Klienta do czasu rozwiązania sprawy. W takim przypadku zastrzegamy sobie również prawo do zablokowania i/lub usunięcia konta dowolnego Klienta oraz natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy bez jakiejkolwiek rekompensaty z naszej strony.

4. Płatności i opłaty

4.1. Opłaty, które pobieramy od Klientów za korzystanie z kursów edukacyjnych, są wyszczególnione w Usługach. Korzystając z naszych usług, Klienci potwierdzają, że
w pełni zgadzają się z tymi opłatami.

4.2. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany wysokości opłat poprzez zamieszczenie zmian w usługach bez uprzedniego informowania Klientów. Zmieniona cena nie może być stosowana do kursów, które zostały już uruchomione. Korzystając
z naszych usług w późniejszym terminie, Klient potwierdza, że akceptuje nowe opłaty.

4.3. Klient ma możliwość wyboru spośród kilku metod płatności (systemów płatności), które są oferowane przy dokonywaniu opłaty za Usługi. Klienta wybiera sposób płatności
i dokonuje opłaty według własnego uznania i na własne ryzyko.

4.4. Klient jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie zgodności wykorzystywanej usługi płatniczej z prawem kraju, w którym Klient mieszka. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty transakcyjne wynikające z wszelkich opłat dokonywanych z wykorzystaniem części lub całości usługi, nawet jeśli warunki sprzedaży zostały sfinalizowane lub płatność została dokonana poza usługą. Klient jest również odpowiedzialny za wszelkie możliwe ryzyka związane z transferem, w tym, ale nie tylko, techniczne, podatkowe, kary, straty poniesione przez osoby trzecie, itp.

5. Prywatność danych

Szanujemy prawo do prywatności naszych Klientów. Możemy wykorzystywać przekazane nam informacje tylko w sposób i na zasadach regulowanych przez naszą Politykę Prywatności dostępną tutaj.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1. Wszystkie treści zawarte w serwisie i Usłudze, takie jak teksty, programy edukacyjne, grafiki, logotypy, obrazy, jak również ich kompilacja, a także wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w ramach serwisu, są własnością naszą lub naszych dostawców, lub wykonawców i są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami chroniącymi własność intelektualną i prawa własności. Klienci zgadzają się przestrzegać i stosować się do wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności, legend lub innych ograniczeń zawartych w takich treściach i nie będą wprowadzać do nich żadnych zmian.

6.2. Klient nie może modyfikować, publikować, przekazywać, odtwarzać, uczestniczyć
w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać treści, w całości lub w części, znajdujących się w materiałach strony internetowej i Usługi. Korzystanie z serwisu i Usług nie oznacza prawa do nieautoryzowanego wykorzystania treści, a w szczególności usuwania ani zmieniania jakichkolwiek praw własności lub informacji o autorstwie w odniesieniu do którychkolwiek treści. Klient zobowiązuje się do korzystania z zawartości Usługi wyłącznie na użytek własny i do niewykorzystywania jej w inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Beetroot Academy oraz właściciela praw autorskich. Klient zgadza się, że nie nabywa żadnych praw własności do jakichkolwiek chronionych treści. Nie udzielamy żadnych licencji, jawnych lub domniemanych, na naszą własność intelektualną lub własność intelektualną naszych licencjodawców, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Regulaminie.

6.3. Kopiowanie, odtwarzanie lub publiczne udostępnianie w inny sposób wszystkich treści, lub jakiejkolwiek ich części jest surowo zabronione. Nikt nie może kopiować, gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub przesyłać informacji (tekstów, zdjęć, filmów itp.) zawartych w Usługach BA. Nikt nie może wykorzystywać informacji podanych przez Klientów na ich kontach, z wyjątkiem nas i tegoż Klienta.

7. Ograniczenia i gwarancje

7.1. Klient podlega szczególnym ograniczeniom w zakresie wszystkich następujących czynności:

a) przenoszenia jakichkolwiek praw lub delegowania obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu do czasu otrzymania pisemnej zgody Beetroot Academy i tylko w przypadkach określonych w warunkach i polityce prywatności. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Beetroot Academy powodują, że umowa staje się nieważna i, według uznania Beetroot Academy, może skutkować zakończeniem świadczenia Usługi;

b) publicznych wykonań i/lub pokazów jakichkolwiek materiałów zawartych w usłudze;

c) korzystania z dostępnych Usług w sposób, który jest lub może być szkodliwy dla nas lub osób trzecich i/ lub pokazywania jakichkolwiek materiałów zawartych w Usłudze;

d) korzystania z Usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, lub w jakikolwiek sposób mogący wyrządzić szkodę nam, lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi;

e) angażowania się w jakiekolwiek próby eksplorowania danych, zbierania danych, wydobywania danych lub inne podobne działania w związku z tym;

f) wykorzystywania serwisu do angażowania się w jakąkolwiek reklamę lub marketing bez naszej zgody;

g) wykorzystywania serwisu do przechowywania treści, które są sprzeczne z prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i/lub prawem lokalnym kraju zamieszkania Klienta, prawem międzynarodowym lub które są sprzeczne z zasadami społecznymi, lub normami moralnymi.

7.2. Dostęp do niektórych obszarów serwisu może być ograniczony przez Klienta, a my mamy prawo do ograniczenia dostępu do dowolnych obszarów serwisu, w dowolnym momencie i według naszego uznania. Klient gwarantuje, że będzie przestrzegał, bez wyjątku, wszystkich obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych praw
i przepisów w odniesieniu do korzystania z serwisu i nie będzie przeszkadzał w korzystaniu z serwisu innym Klientom ani w funkcjonowaniu i zarządzaniu Usługami.

7.3. W przypadku naruszenia tych obowiązków, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie możliwe ryzyko i konsekwencje, które mogą obejmować postępowanie cywilne lub inne postępowanie prawne.

7.4. Klient gwarantuje, że zrozumiałym dla niego jest, co następuje:

a) Klient otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z produktów/usług Beetroot Academy zgodnie z Regulaminem;

b) Klient deklaruje i gwarantuje, że korzystanie przez niego z Usług nie narusza, nie łamie ani w inny sposób nie koliduje z żadnymi obecnymi umowami, przeszłymi umowami lub zachowanymi klauzulami poprzednich umów, do których przystąpił.

7.5. Zastrzegamy sobie prawo do angażowania podwykonawców do świadczenia usług według własnego uznania. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Beetroot Acadamy przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich agentów, podwykonawców i wszystkich innych osób, które zatrudnia, angażuje lub
z którymi zawiera umowy w celu wykonania, lub pomocy w świadczeniu Usług.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. O ile nie zostało to określone inaczej w niniejszym Regulaminie, Beetroot Academy nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani nikogo innego za utratę: możliwości korzystania z Usługi, danych, reputacji, dochodów lub zysków, a także za jakiekolwiek szkody celowe, przypadkowe, pośrednie, wtórne lub karne, niezależnie od przyczyny (nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody). Obejmuje to straty i szkody, które są wynikiem utraty użytkowania, danych lub zysków, niezależnie od tego, czy są one przewidywalne, czy też nie, w oparciu o jakąkolwiek podstawę odpowiedzialności, w tym naruszenie umowy lub gwarancji, zaniedbanie lub inne podobne działania; lub wynikające z jakichkolwiek innych roszczeń wynikających
z korzystaniem z Usługi, lub dostępem do niej.

8.2. Nie ponosimy również odpowiedzialności za wszelkie należności, podatki i opłaty Klientów, które mogą wynikać z korzystania przez Klienta z Usługi zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania Klienta lub/i prawem krajowym Klienta, obowiązującym ustawodawstwem lub prawem jakiegokolwiek innego kraju.

8.3. Nasze usługi i treści mogą zawierać link lub linki, lub inne informacje, które mogą być wykorzystane do wejścia na stronę internetową (strony internetowe) lub usługę (usługi) osoby trzeciej. W przypadku korzystania przez Klienta z tych stron internetowych, usług lub innych zasobów, Klient potwierdza swoją zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wyniki tego korzystania. Klient musi zrozumieć, że jest to jego własne ryzyko i odpowiedzialność. Strony trzecie mogą stosować własne warunki, które klient musi zaakceptować, aby móc korzystać z ich usług.

8.4. Korzystanie z Usługi może spowodować utratę danych i/lub ograniczenie dostępności danych i/lub spowodować inne negatywne skutki dla Klienta, a my nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, w tym między innymi za utratę danych lub zapisów, utracone zyski lub inne straty ekonomiczne, wynikające z korzystania z Usługi lub
w związku z nią.

8.5. Beetroot Academy, jej spółki macierzyste i stowarzyszone, akcjonariusze, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, podwykonawcy i agenci (zwani łącznie "Agentami") nie ponoszą odpowiedzialności, a Klient zwalnia Beetroot Academy i jej Agentów z wszelkich roszczeń dotyczących szkód wtórnych i przykładowych z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub przyczyn powództwa związanych z umową. Użytkownik zgadza się również zwolnić BA
i jej Agentów z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem
z Usług.

9. Odpowiedzialność Klienta

9.1. Jeśli Klient nie przestrzega warunków Umowy, Beetroot Academy może, według własnego uznania, nałożyć na Klienta wszelkie możliwe odpowiednie środki, w tym, ale nie tylko, zakończenie świadczenia Usług bez jakiegokolwiek odszkodowania z naszej strony. W przypadku naruszenia, niedotrzymania lub pogwałcenia warunków umowy, Klient zgadza się, że po rozwiązaniu umowy nie będzie miał prawa do otrzymywania dalszych Usług i/lub rekompensaty.

10. Obowiązujące prawo

10.1. Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem szwedzkim bez względu na zasady konfliktu przepisów. W przypadku sporu pomiędzy Klientem
a Beetroot Academy wynikającego lub związanego z Regulaminem lub prawami
i obowiązkami którejkolwiek ze stron, strony w dobrej wierze podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze niewiążącej mediacji. Jeżeli stronom nie uda się rozwiązać sporu w drodze mediacji, spór zostanie całkowicie i ostatecznie rozstrzygnięty przez właściwy sąd
w Szwecji (właściwe prawo materialne i proceduralne — prawo Szwecji).

10.2. Jeśli Klient chce wnieść powództwo przeciwko Beetroot Academy za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie związane, lub wynikające z Regulaminu, takie powództwo musi być wniesione w ciągu jednego (1) roku od daty domniemanego zdarzenia stanowiącego podstawę powództwa. Nie wniesienie powództwa w tym terminie spowoduje utratę wszelkich roszczeń wobec Beetroot Academy z tytułu takiego działania lub zaniechania.

11. Polityka zwrotów

11.1. Zwroty mogą być udzielane Klientom zgodnie z prawem Unii Europejskiej
i obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia (wyrażenia zgody z niniejszym Regulaminem). Aby skorzystać
z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Beetroot Academy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład przez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&rid=4#d1e32-84-1 Annex 1(B)), jednak nie jest o obowiązkowe.

11.2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy niezwłocznie zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy). Zwrotu dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

11.4. Zwrot kosztów wynikający z powodu błędów w rozliczeniach etc. zostanie dokonany na podstawie prośby Klienta o zwrot środków przesłanych do nas nie później niż czternaście (14) dni po dacie płatności. Okres ten może zostać przedłużony przez BA zgodnie z warunkami płatności i/lub zwrotów odpowiedniego systemu płatności, w tym banków. Aby zapobiec oszustwom, zwroty wynikające z błędów w rozliczeniach dokonywane są tylko w ramach tego samego procesu płatności, w którym Klient dokonał swojej płatności. Żadne zamienniki nie są dozwolone.

11.5. Użytkownik może zostać obciążony opłatami za transakcje kartą kredytową
i wahaniami kursów walut. W przypadku takich zwrotów ze względu na bramkę płatności i banki pośredniczące zaangażowane w transakcję; nie mamy kontroli nad tymi opłatami oraz nie możemy przewidzieć, jaka może być.

11.6. W przypadku jakichkolwiek zwrotów zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosków o płatność i/lub wypłatę oraz do anulowania wszystkich naliczonych wynagrodzeń i/lub rekompensat. Wszelkie wydatki związane ze zwrotem (w tym prowizje bankowe) powinny zostać pokryte przez Klienta lub zostaną potrącone z kwoty zwrotu.

11.7. W przypadku jakichkolwiek problemów ze zwrotem środków lub w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień związanych z naszą polityką zwrotów, Klient może skontaktować się z naszym działem technicznym.

12. Różne

12.1. Regulamin w swojej obecnej formie oraz zmieniony przez Beetroot Academy według własnego uznania stanowi całość umowy pomiędzy Beetroot Academy
a Klientem. Wszelkie obietnice, oświadczenia, oferty lub inne komunikaty, które nie zostały wyraźnie określone w Regulaminie, nie mają siły sprawczej.

12.2. Każde odstąpienie przez Beetroot Academy od naruszenia postanowień Umowy musi mieć formę pisemną i być podpisane przez upoważnionego pracownika BA. Odstąpienie przez BA od jakiegokolwiek naruszenia umowy przez klienta nie może być interpretowane jako odstąpienie od jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.

12.3. Użytkownik potwierdza, że jako Klient nie jest pracownikiem, agencją, spółką, franczyzą ani partnerem joint venture Beetroot Academy.

12.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie zreformowane jedynie w zakresie niezbędnym do nadania mu wykonalności, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

12.5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za wydzieloną z niniejszych warunków użytkowania, przy czym takie stwierdzenie nie będzie miało wpływu na ważność
i wykonalność pozostałych postanowień.

12.6. Zaniechanie przez nas wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa, lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa czy postanowienia.

12.7. Niniejsze Warunki oraz wszelkie polityki lub zasady funkcjonowania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy
i porozumienia między Klientem a Beetroot Academy oraz regulują zasady korzystania
z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty
i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między Klientem a BA (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z Usługi).

13. Kontakt

Jeśli Klienci potrzebują więcej informacji na temat niniejszego Regulaminu lub mają propozycję jego ulepszenia, zapraszamy do kontaktu z nami
hello@beetroot.academy